สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ฯ แก่วัด และพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ฯ แก่วัด และพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะสงฆ์จังหวัดระยองโดยพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง และพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นผู้แทนมอบของให้กับพระภิกษุ สามเณร ในการนี้นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง นายศุภศิลป์ ธรรมธิลา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวสิริวิมล ด่านนคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่วัด และพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ๑)วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง ๒)วัดโขดทิมธาราม อำเภอเมืองระยอง ๓)วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ๔)วัดหนองหว้า อำเภอนิคมพัฒนา ๕)วัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง ๖) วัดบุนนาค อำเภอแกลง ๗) วัดชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ๘) วัดน้ำใส อำเภอเขาชะเมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,368