โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี, พระปริยัตินิเทศก์)

แบบฟอร์มการรับค่าตอบแทน พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี
จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
2.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.สำเนาบัญชีธนาคาร (ลงนามรับรองสำเนา)
4.สำเนาหนังสือสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ลงนามรับรองสำเนา)
5.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี (กรณีได้รับนิตยภัตอยู่แล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

>>กำหนดส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565<<
**เอกสารการเงินทุกฉบับไม่สามารถส่งทาง LINE หรือ FAX ได้ ต้องส่งฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อเท่านั้น**


เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดสรรค่าตอบแทน ขอความเมตตาบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกท่าน 
โปรดจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง ปณ. มาที่ :


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 038 615360


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศ พศ. เกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนบุคลากร 2565.pdf |
doc แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร พระปริยัตินิเทศก์.doc |
doc แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูบาลี 65 (ภูมิภาค).doc |
doc แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ครูธรรม 65 (ภูมิภาค).doc |
docx แบบรายงานผล พระปริยัตินิเทศก์ 65 (ภูมิภาค).docx |
doc แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูธรรม 65 (ภูมิภาค).doc |
doc แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูบาลี 65 (ส่วนภูมิภาค).doc |
docx แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online.docx |
pdf บัญชีรายชื่อ บุคลากร จ.ระยอง 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414