ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด จังหวัดระยอง พ.ศ. 2566

ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ สามเณร และวัด ที่พักสงฆ์ จังหวัดระยอง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อำเภอ วัด ที่พักสงฆ์ พระภิกษุ รวมจำนวนพระภิกษุ สามเณร รวมจำนวนสามเณร
หานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต มหานิกาย ธรรมยุต
อำเภอเมืองระยอง 51 9 2 1 323 77 400 32 101 133
อำเภอบ้านค่าย 41 2 2 - 405 12 417 73 - 73
อำเภอแกลง 71 5 10 1 701 43 744 15 - 15
อำเภอปลวกแดง 24 1 3 - 134 8 142 6 - 6
อำเภอบ้านฉาง 14 1 - - 177 7 184 47 - 47
อำเภอวังจันทร์ 19 - 3 2 154 2 156 2 - 2
อำเภอนิคมพัฒนา 15 2 2 - 186 12 198 1 - 1
อำเภอเขาชะเมา 19 2 5 - 163 2 165 2 - 2
รวม 254 22 27 4 2,243 163 2,406 178 101 279

จัดทำเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,254