โครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี, พระปริยัตินิเทศก์)

แบบฟอร์มการรับค่าตอบแทน พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบาลี
จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารที่ใช้มีดังนี้

1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 
2.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3.สำเนาบัญชีธนาคาร (ลงนามรับรองสำเนา)
4.สำเนาหนังสือสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ (ลงนามรับรองสำเนา)
5.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online พระปริยัตินิเทศก์ ครูธรรม ครูบาลี (กรณีได้รับนิตยภัตอยู่แล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

>>กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566<<
**เอกสารการเงินทุกฉบับไม่สามารถส่งทาง LINE หรือ FAX ได้ ต้องส่งฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อเท่านั้น**


เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดสรรค่าตอบแทน ขอความเมตตาบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกท่าน 
โปรดจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง ปณ. มาที่ :


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 038 615360


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf พระปริยัตินิเทศก์ ระยอง.pdf |
pdf รายชื่อแผนกบาลี ระยอง.pdf |
pdf รายชื่อแผนกธรรม ระยอง.pdf |
docx แบบขอรับ พระปริยัตินิเทศก์.docx |
docx แบบรายงาน พระปริยัตินิเทศก์.docx |
docx แบบขอรับ แผนกบาลี.docx |
docx แบบบรายงาน ครูสอนแผนกบาลี.docx |
docx แบบขอรับ แผนกธรรม.docx |
docx แบบบรายงาน ครูสอนแผนกธรรม.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,414