การคัดเลือกศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้ใช้ภาษาถิ่นระยองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗

โครงการคัดเลือกศิลปินดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และผู้ใช้ภาษาถิ่นระยองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดผลงานที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งบุคคลที่เป็นต้นแบบที่เป็นต้นแบบที่ดีในด้านการประกอบคุณงานความดี ด้วยการเสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  โดยกำหนดส่งแบบเสนอข้อมูล พร้อมผลงานประกอบการพิจารณา ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดระยอง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศศิลปิน.ผลงาน.ผู้ใช้ภาษาดีเด่น2567.pdf |
pdf แบบเสนอข้อมูลประวัติ3เกณฑ์.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 473,339