แบบฟอร์มหนังสือรับรองสภาพวัด

หลักเกณฑ์การขอรับหนังสือรับรองสภาพวัด
๑. ดำเนินการออกหนังสือรับรองสภาพวัดให้กับวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บังคับใช้ 
๒. การรับรองสภาพวัดจะต้องรับรองให้ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งวัด ให้รับรองตามสภาพข้อเท็จจริง)
๓. วัดที่มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองสภาพวัดจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ เสนอเรื่องผ่านการรับรองจากเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองต้องให้ความเห็นชอบและรับรองว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บังคับใช้

เอกสารแนบที่ใช้แนบพร้อมแบบขอรับหนังสือรับรองสภาพวัด
๑. สำเนาตราตั้งเจ้าอาวาส
๒. สำเนาหนังสือสุทธิเจ้าอาวาส
๓. เอกสารประวัติวัด


 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf หลักเกณฑ์ขอรับหนังสือรับรองสภาพวัด |
docx แบบ หนังสือรับรองสภาพวัด |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 376,778