บุคลากร พศจ.ระยอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

     

นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

 

 
นายนรนาถ การะนนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภศิลป์ ธรรมธิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิวรรณ อุปพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นางสาวสิริวิมล ด่านนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
  นายอุทาน เฉลิมโชคชัย
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานทำความสะอาด
นายสาวหยุด คชรินทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,645