บุคลากร พศจ.ระยอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

     

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

 

 
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภศิลป์ ธรรมธิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิวรรณ อุปพงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวสิริวิมล ด่านนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
  นายอุทาน เฉลิมโชคชัย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริธร ณรงค์ฤทธิ์
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,845