บุคลากร พศจ.ระยอง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

 

 

 
นายสุขพิชัย เชาวกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวศิริลักษณ์ โรจนพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศุภศิลป์ ธรรมธิลา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชุตินันท์ เจรจาศิลป
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอภิวรรณ อุปพงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวสิริวิมล ด่านนคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   
  นายอุทาน เฉลิมโชคชัย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริธร ณรงค์ฤทธิ์
พนักงานทำความสะอาด
 

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,293