จังหวัดระยอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ฯ (ครั้งที่ ๒)

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น

             พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

            เนื่องด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กอปรกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพี่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,734