สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ฯ แก่วัด ในจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามที่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทนาราม กรุงเทพมหานคร สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ฯ แก่วัด และพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะสงฆ์จังหวัดระยองโดยพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง ได้มอบหมายเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นผู้แทนมอบของให้กับพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่วัด และพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ๑) วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง ๒) วัดโขดทิมธาราม อำเภอเมืองระยอง ๓) วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย ๔) วัดชากผักกูด อำเภอนิคมพัฒนา ๕) วัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,336