ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด)

           วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูป ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

           ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,276