พศจ.ระยอง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

พศจ.ระยอง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๓ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธาน การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ ,เจ้าคณะจังหวัดคณะพระสังฆาธิการ และกองงานเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชุมสงฆ์วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ (ชลบุรี จันทบุรี และตราด) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย โดยดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา/ สิริวิมล ด่านนคร
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,510