พศจ.ระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดระยอง

พศจ.ระยอง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
           พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัด คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนปริยัติธรรม วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแนวทางการสำรวจข้อมูลข้อมูลวัด การจัดทำประวัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกวัดด้านต่างๆ ตามภารกิจ เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป
           ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ และนำเรียนข้อราชการ เพื่อปรึกษาหารือในที่ประชุมดังกล่าว โอกาสนี้ได้มีพิธีลงนามทำความตกลงร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการ การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาฯ ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง กับวิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย

ภาพ : ศุภศิลป์ ธรรมธิลา/ อุทาน เฉลิมโชคชัย
ข่าว : สิริวิมล ด่านนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 92,560